نوامبر 3, 2018

ویولن

خریداران ويولن به ۲ گروه تقسیم می شوند : ۱ – نوآموزان ۲ – نیم حرفه ای ها ( حداقل ۳ سال مداوم آموزش دیده باشند) […]