تاریخچۀ پیانوی دیجیتال
در دهۀ هفتاد موسیقیدان ها در صدد برآمدند که وسیله ای جدید را که چندین کارایی داشته باشد را به دنیای موسیقی عرضه کنند. آنها پیانوی دیجیتال را اختراع کردند، وسیله ای برقی که طوری طراحی شده بود که تا جایی که ممکن بود کارایی و سبک و صدای همان پیانوی معمولی را داشته باشد . پیانوی دیجیتال تمامی این موارد را دارا بود و به دلیل دارا بودن ویژگیهایی مانند قابل حمل بودن و امکان جابه جایی راحت و هزینۀ نگهداری کم و بسیاری از گزینه های مثبت دیگر را نسبت به پیانوهای معمولی داشت، به سرعت بین نوازندگان پیانو و کسانی که شروع به یادگیری پیانو میکردند.

متداول شد به باور بسیاری از مردم پیانوی دیجیتال برای مواقعی ساخته شده است که استفاده از پیانوی معمولی امکان پذیر نیست یا شخص نوازنده قادر به پرداخت هزینۀ خرید یک پیانوی معمولی را ندارد .پیانوی دیجیتال وسیله ای شد

برای تمرین پیانوی کودکان در مدرسه و خانه که همان کارایی پیانوی معمولی را داشت و خانواده های بیشتری قدرت خرید آن را داشتند و از طرفی جای کمتری اشغال میکرد و اکثر ویژگی های یک پیانوی معمولی را داشت .