شولتزپولمن-رگلاژاکشن


رگلاژاکشن

اکشن و کیبورد با در نظر گرفتن تعادل کامل اهرم ها جایگذاری و تنظیم می شوند. جایگذاری و تنظیمات با دقت بسیار بالایی صورت

می گیرد که به همه پیانوهای شولتزپولمن قابلیت لمس (تاچ) حساس و ثابتی را می دهد که کاملاً منطبق با اصول کلاسیک اعطاء شده به این کمپانی می باشد.