پیانو آلبینونی (ALBINONI GP300)
کنسرت حمیدحامی


پیانو آلبینونی (ALBINONI GP300)
کنسرت بابک جهانبخش


پیانو آلبینونی (ALBINONI GP300)
کنسرت بابک جهانبخش


پیانو آلبینونی (ALBINONI GP300)
کنسرت رستاک حلاج


پیانو آلبینونی (ALBINONI GP300)
در سالن کنسرت های تهران


كوك و رگلاژ پيانو شولتز پولمن خريداري شده از شركت مهرآهنگ زرتشت
در منزل مشتري توسط سرجيو برونلو ي ايتاليايي ،يكي از معروفترين تكنسينهاي پيانو

افتتاحیه پیانو سنتر ایران