ویلن آکوستیک نیکساند V-150

ویلن آکوستیک نیکساند v-150